« Social media på rätt sätt | Main | Bästa bilsajten hittills »

2008.03.24

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.typepad.com/services/trackback/6a00d83451ff3f69e200e5511555ad8834

Listed below are links to weblogs that reference Webbstrategidagarna 2008 :

Comments

Johan Ronnestam

Tackar ödmjukast för snälla ord!

Själv tyckte jag webbstrategidagarna levererade över förväntan. Det märktes att många föreläsare verkligen ville dela med sig. Ofta ovanligt.

Hej
J

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment